Huishoudelijk reglement

Tijdens het congres op 26 januari 2020 kunnen leden stemmen over de volgende voorstellen, te bespreken tijdens agendapunt 7: Aanpassingen huishoudelijk reglement. Lees hier het huidige huishoudelijk reglement (2018).

Voor het komende congres staan veel bespreekpunten op de agenda. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat er onvoldoende tijd zal zijn om het congresvoorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement, en de ingediende moties en amendementen (waarvan overigens een groot deel is geweigerd door het partijbestuur, zie hieronder) afdoende te kunnen bespreken.

Onderstaande moties en amendementen zijn gepubliceerd met toestemming van de indieners.

Onderwerp: huishoudelijk reglement integraal behandelen op eerstvolgende congres

Onderwerp: stemmen tijdens het congres
Anoniem stemmen (bestuursreactie: het bestuur zal op 26 januari een voorstel doen om de gehele dag elektronisch (anoniem) te stemmen)

Onderwerp: indienen van amendementen/moties

Onderwerp: maximering zittingstermijnen partijorganen
Alle niet door het bestuur doorgelaten voor het congres van 26 januari, met als toelichting: Dit voorstel kan niet in behandeling worden genomen omdat het geen wijzigingsvoorstel op een congresvoorstel is (er is geen congresvoorstel het betreffende artikel te wijzigen) en daarmee geen amendement is.