Amendement: gezamenlijk indienen van amendementen

Onderstaand amendement is niet doorgelaten om in stemming te worden gebracht op het congres van 26 januari 2020, met de volgende toelichting van het partijbestuur:

Dit voorstel kan niet in behandeling worden genomen omdat het geen wijzigingsvoorstel op een congresvoorstel is (er is geen congresvoorstel het betreffende artikel te wijzigen) en daarmee geen amendement is.

Pagina 1:

Hoofdstuk 3 – Congres, over amendementen en moties, wijziging van Artikel 3.2, lid leden 3 en 13 en Artikel 3.3, lid 2

Pagina 2:

Artikel 3.2: Amendementen

3. Het partijbestuur heeft de bevoegdheid om een werkwijze te ontwikkelen voor het indienen en op het congres behandelen van amendementen. 

Deze werkwijze regelt onder andere: 

[…]

Deze werkwijze regelt niet:

– het aantal ondertekenaars van amendementen.

Toelichting:

In de landelijke en lokale politiek is het heel gebruikelijk dat meerdere Kamer-, Staten- of raadsleden moties en amendementen samen ondertekenen. Zo spreken zij al voor de stemming hun nadrukkelijke steun hiervoor uit. Voorstellen met veel mede-indieners geven er al voor de stemming blijk van breed gedragen te zijn.

Het partijbestuur maakt dit binnen de vereniging niet mogelijk. Wanneer meerdere namen vermeld staan, vermeldt het bestuur alleen de eerste. Deze beperking dient geen doel. Voorgesteld wordt dan ook deze beperking die het bestuur de leden oplegt, te verwijderen.