Amendement: indiener op de hoogte brengen van motivatie om motie niet door te laten tot het congres

Onderstaand amendement is niet doorgelaten om in stemming te worden gebracht op het congres van 26 januari 2020, met de volgende toelichting van het partijbestuur:

Dit voorstel kan niet in behandeling worden genomen omdat het geen wijzigingsvoorstel op een congresvoorstel is (er is geen congresvoorstel het betreffende artikel te wijzigen) en daarmee geen amendement is.

Amendement: Toelating moties ter behandeling tijdens het congres
Agendapunt: 7. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement

Het congres van de Partij voor de Dieren, bijeen te Amsterdam op 26 januari 2020,

Constaterende dat,

  • Volgens het Huishoudelijk Reglement de voorzitter van de vergadering bevoegd is om te bepalenof ingediende moties ter behandeling door het congres worden toegelaten;
  • Het Huishoudelijk Reglement de afhandeling van een positieve beslissing wel regelt, maar eennegatieve niet;Overwegende dat,
  • Indieners van moties vanuit serieuze betrokkenheid bij onze partij hun voorstellen doen;
  • Democratische invloed van leden een groot goed is;
  • Processen, werkwijzen en reglementen dusdanig dienen te zijn ingericht dat besluiten vanbesturen en (dag)voorzitters democratisch controleerbaar zijn;
  • Er (een) voorstel(len) ligt/liggen om de mogelijkheid voor het indienen van moties door leden tebeperken;Besluit:
  1. Om op pagina 1 van Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren:Hoofdstuk 3 ā€“ Congres, over amendementen en moties, wijziging van Artikel 3.2, lid 13 en Artikel 3.3, lid 2te wijzigen in:Hoofdstuk 3 ā€“ Congres, over amendementen en moties, wijziging van Artikel 3.2, lid 5 en 13 en Artikel 3.3, lid 2 en 3
  2. Om op pagina 2 van Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren toe te voegen, na de kop Artikel 3.3: Moties:Aan artikel 3.3: Moties, lid 3:De voorzitter van de vergadering bepaalt of het ingediende stuk daadwerkelijk als motie kan worden behandeld. Indien dit het geval is, bepaalt de voorzitter vervolgens in overleg met het congres of, en zo ja gedurende welke duur, over de motie zal worden gedebatteerd. Voor behandeling is vereist dat de indiener van de motie ter vergadering aanwezig is.Wordt toegevoegd de zin:Indien een motie niet wordt toegelaten, wordt de indiener, alsmede het congres indien de indiener dat wenst, hiervan zo spoedig mogelijk beargumenteerd op de hoogte gesteld.

En gaat over tot de orde van de dag.