Amendement: samenvoegen behandeling amendementen voorleggen aan indieners

Onderstaand amendement is niet doorgelaten om in stemming te worden gebracht op het congres van 26 januari 2020, met de volgende toelichting van het partijbestuur:

Dit voorstel kan niet in behandeling worden genomen omdat het geen wijzigingsvoorstel op een congresvoorstel is (er is geen congresvoorstel het betreffende artikel te wijzigen) en daarmee geen amendement is.

Amendement: Samenvoegen amendementen met overeenkomstige strekking
Agendapunt: 7. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement

Het congres van de Partij voor de Dieren, bijeen te Amsterdam op 26 januari 2020,

Constaterende dat,

 • Volgens het Huishoudelijk Reglement het partijbestuur bevoegd is om amendementen met eenovereenkomstige strekking samen te voegen;
 • Er congresvoorstellen kunnen zijn, waarop meerdere amendementen te verwachten zijn;

  Overwegende dat,
 • Indieners van amendementen hun woorden zorgvuldig kiezen;
 • Samenvoeging van twee of meer amendementen afbreuk kan doen aan hetgeen de indienersbeogen;
 • Samenvoeging in feite een wijziging van (een) amendement(en) betekent, maar dat de naam vande indiener er nog steeds aan verbonden is;
 • Er (een) voorstel(len) ligt om de mogelijkheid voor de indiener om een amendement in tetrekken te beperken;
 • Democratische invloed van leden een groot goed is;

  Besluit:
 1. Om op pagina 1 van Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren:

  Hoofdstuk 3 – Congres, over amendementen en moties, wijziging van Artikel 3.2, lid 13 en Artikel 3.3, lid 2

  te wijzigen in:

  Hoofdstuk 3 – Congres, over amendementen en moties, wijziging van Artikel 3.2, lid 5 en 13 en Artikel 3.3, lid 2
 2. Om op pagina 2 van Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren toe te voegen, na de kop Artikel 3.2: Amendementen:

  Aan artikel 3.2: Amendementen, lid 5:

  Het partijbestuur kan twee of meer amendementen die een overeenkomstige strekking hebben samenvoegen tot één amendement.

  Wordt toegevoegd de zin:

  Dit gebeurt altijd in overleg en in overeenstemming met de indieners.

En gaat over tot de orde van de dag.