Amendement: opheffen beperkingen amendementen/ruimte voor goede ideeën

Onderstaand amendement is niet doorgelaten om in stemming te worden gebracht op het congres van 26 januari 2020, met de volgende toelichting van het partijbestuur:

Dit voorstel kan niet in behandeling worden genomen omdat het geen wijzigingsvoorstel op een congresvoorstel is (er is geen congresvoorstel het betreffende artikel te wijzigen) en daarmee geen amendement is.

Agendapunt: 7. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement

Het congres van de Partij voor de Dieren, bijeen te Amsterdam op 26 januari 2020,

Constaterende dat,

 • Volgens het Huishoudelijk Reglement het partijbestuur bevoegd is om de (wijze van) indieningvan amendementen te begrenzen, waaronder het aantal amendementen per lid;
 • Er congresvoorstellen kunnen zijn, waarop meerdere amendementen te verwachten zijn;
 • Overwegende dat,
 • Het aanhouden van een zekere werkwijze wenselijk is;
 • Een al te strikte beperking (zoals maximaal drie amendementen per lid) leden met veel contactenbinnen de partij bevoordeelt ten opzichte van andere leden;
 • Een beperking onwenselijk is, omdat het afbreuk doet aan het democratisch gehalte vanbesluitvorming binnen de partij;
 • Hierdoor de partij het risico loopt goede voorstellen van leden mis te lopen;
 • Besluit:
 1. Om op pagina 1 van Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren:
  Hoofdstuk 3 – Congres, over amendementen en moties, wijziging van Artikel 3.2, lid 13 en Artikel 3.3, lid 2

  te wijzigen in:

  Hoofdstuk 3 – Congres, over amendementen en moties, wijziging van Artikel 3.2, lid 3 en 13 en Artikel 3.3, lid 2
 2. Om op pagina 2 van Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren toe te voegen, na de kop Artikel 3.2: Amendementen:

  3. Bullet 2:– het aantal inhoudelijke amendementen dat per lid kan worden ingediend;wordt geschrapt.

En gaat over tot de orde van de dag.