Amendement: afwegingen over moties bij congres laten

Indiener beoogt onderstaande tekstwijziging aan te brengen in het wijzigingsvoorstel van het Huishoudelijk Reglement:

De volgende tekst wordt verwijderd:

“Moties

Het komt voor […] t/m […] kan worden verondersteld” (p. 2).

Toelichting:

Met het voorstel van het bestuur worden beperkingen gesteld aan het indienen van moties. 

Het bestuur wil twee bevoegdheden, die op dit moment bij de leden liggen, naar zichzelf verplaatsen:

1) De indiener van een motie weegt af wanneer leden, inclusief het bestuur, kennis kunnen nemen van een motie. 

2) Het congres weegt af of een voorstel in de vorm van een motie kan worden ingediend.

Deze verplaatsing van bevoegdheden doet afbreuk aan de partijdemocratie, want deze beperkt de mogelijkheid voor leden om moties in te dienen. Voorgesteld wordt dan ook dit wijzigingsvoorstel te verwijderen.