Motie & amendement: anoniem stemmen

Het volgende Artikel toe te voegen aan hoofdstuk 3 – Congres

Artikel x: Stemmen
Lid 1. Wanneer de mening van de leden op het congres wordt gevraagd door middel van het in stemming brengen van een bepaald voorstel (congresvoorstel, motie, amendement, et cetera) gebeurt dit niet door middel van handopsteken maar anoniem via bijvoorbeeld een stembiljet of een mobiele stemapplicatie.

Verzoekt het bestuur: wanneer tijdens dit congres de mening van de leden wordt gevraagd door middel van het in stemming brengen van een bepaald voorstel (congresvoorstel, motie, amendement, et cetera) gebeurt dit niet door middel van handopsteken maar anoniem via bijvoorbeeld een stembiljet of een mobiele applicatie.

Om een eerlijke telling van stemmen te waarborgen wordt een onafhankelijke stemcommissie aangewezen bestaande uit minimaal 5 congresleden. Deze commissie registreert de uitgebrachte stemmen, deelt de uitslag mede aan het congres en legt deze schriftelijk vast. Het bestuur doet hiertoe aan het congres een voorstel voor de orde.

Toelichting: vanwege de gevoelige en persoonlijke aard van enkele agendapunten en voorstellen die zullen worden besproken, en de onrust in de partij van het afgelopen jaar, is het in de optiek van de indiener niet gewenst dat men elkaars stemgedrag observeert. De indiener is van mening dat individuen meer persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid zullen ervaren tijdens anoniem stemmen dan tijdens openbaar stemmen via handopsteken en dat hiermee dus ook de betrouwbaarheid en validiteit van stemmingen, dus het democratisch gehalte, zal toenemen.

Bovenstaand voorstel is ook als motie aangekondigd bij het bestuur voor toepassing op 26 januari 2020.

Reactie van het bestuur:

Deze motie zal niet in behandeling worden genomen omdat het bestuur reeds heeft besloten elektronisch stemmen voor te leggen op het komend congres en het bestuur hier derhalve hier niet toe opgeroepen hoeft te worden. De eerste stemming op het aanstaande congres zal zijn of het congres er mee instemt deze dag elektronisch te stemmen. Wanneer het congres hiermee instemt zullen alle stemmingen deze dag elektronisch plaatsvinden.