Motie: spreektijd geroyeerde voorzitter

Motie bij agendapunt 5.

Reactie bestuur (20 januari 2020): het bestuur kan op dit moment de motie niet beoordelen, en zal hier nog op terugkomen.

In de tussentijd werd een uitspraak gedaan door de Commissie van Beroep, zie berichtgeving hierover.

De reactie van het bestuur van 23 januari luidt dat hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden bij de commissie van beroep en dat dit niet thuishoort op het congres. “Er is dan ook geen reden om Sebastiaan toe te laten tot het congres. Welke rol waar thuishoort en hoe dit juridisch zit zal worden toegelicht op het congres. Omdat de constateringen en overwegingen in de motie onjuist zijn kan de motie niet in behandeling genomen worden en zal deze ook niet gepubliceerd worden.

Motietekst

Het congres van de Partij voor de Dieren, bijeen in Amsterdam op 26 januari 2020,

Constaterende dat:

 • Op grond van artikel 7, lid 2 van de Statuten van de Partij voor de Dieren het congres op 31 maart 2019 het lid Sebastiaan Wolswinkel heeft gekozen als partijvoorzitter;
 • Artikel 7, lid 8 bepaalt dat een lid van het partijbestuur te allen tijde door het congres kan wordengeschorst of ontslagen wanneer twee derden van de congresleden hiervoor stemt;
 • Artikel 7, lid 8 tevens bepaalt dat het congres een lid van het partijbestuur niet schorst of ontslaat voordat het betreffende bestuurslid door het congres is gehoord, althans hiertoe in de gelegenheid is gesteld;
 • Het partijbestuur, met uitzondering van de voorzitter, op 15 oktober 2019 bij meerderheidsbesluit de democratisch gekozen partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel heeft geroyeerd als lid van de Partij voor de Dieren, zonder eerst het (voornemen tot) royement aan het congres voor te leggen, waarmee dientengevolge zijn partijvoorzitterschap met onmiddellijke ingang eindigde;
 • De partijvoorzitter niet is geroyeerd vanwege handelingen als lid, maar vanwege handelingen vanuit zijn functie, hetgeen betekent dat besluitvorming omtrent royering, schorsing of ontslag via het congres had moeten geschieden;
 • Het partijbestuur, in de samenstelling na het royement, in feite hiermee de partijvoorzitter via een omweg uit zijn functie heeft gezet;
 • Het congres tot op heden nog niet in de gelegenheid is gesteld om de geroyeerde partijvoorzitter te horen.

  Overwegende dat:
 • Het partijbestuur met bovenstaande werkwijze feitelijk heeft genegeerd dat het congres volgens Artikel7, lid 8 van de statuten het recht bezit om de voorzitter te horen en te besluiten over een eventuele schorsing dan wel ontslag;
 • Het voor een goede oordeelsvorming en een eerlijke besluitvorming van essentieel belang is dat er hooren wederhoor kan plaatsvinden;
 • De geroyeerde voorzitter zich bereid heeft verklaard om door het congres te worden gehoord en vragenvan het congres te beantwoorden;
 • Het niet ongebruikelijk is dat niet-leden op uitnodiging het woord krijgen op het congres.

  Verzoekt het bestuur:
  Sebastiaan Wolswinkel als geroyeerd partijvoorzitter alsnog toegang tot het congres te verlenen, tenminste voor agendapunt 5 (waarin zijn royement wordt behandeld), spreektijd voor hem vrij te maken en het congres de gelegenheid te bieden hem te horen en vragen te stellen, waarna er eventuele verdere besluiten kunnen worden genomen middels moties.

  En gaat over tot de orde van de dag.