Motie: integraal agenderen huishoudelijk reglement op volgend congres

Motie bij agendapunt 7. Aanpassingen huishoudelijk reglement (integraal agenderen van het huishoudelijk reglement op het volgende congres)

Het congres, 

constaterende dat er amendementen over het aanpassen van het huishoudelijk reglement niet zijn toegelaten tot het congres;

overwegende dat het goed zou zijn voor de modernisering van de partij om het gehele huishoudelijk reglement tijdens een congres tegen het licht te houden;

verzoekt het partijbestuur:

  • om het volgende congres het gehele huishoudelijk reglement te agenderen ter amendering.

en gaat over tot de orde van de dag.