Motie: consistentie in partijprofilering en politieke uitvoering

Congres Partij voor de Dieren – 26 januari te Amsterdam

Motie bij agendapunt 6. Jaarstukken -a. Vooruitblik 2020 

Het congres, 

constaterende dat de partij zichzelf in verkiezingstijd met het verkiezingsprogramma Plan B profileerde als brede emancipatiepartij met als speerpunt #5 “Voor emancipatie van vrouwen en LHBTI” en met een verklede lijsttrekker in Ché Guevara-outfit die stelt dat het werk van Aletta Jacobs nog niet af is als het gaat om vrouwenrechten;

constaterende dat de partij met het verkiezingsprogramma Plan B een video publiceerde met de 22 “belangrijkste speerpunten”, waarvan de helft niet direct verband houdt met dierenwelzijn, natuur of milieu, zoals speerpunt #2 “Voor een basisinkomen”, speerpunt #6 “Betaalbare kinderopvang voor iedereen”, speerpunt #10 “Nationaal zorgfonds”, speerpunt #22 “Fatsoenlijke opvang vluchtelingen”;

constaterende dat een Eerste Kamerlid zich op 4 oktober 2019. in een interview op Radio 1 afzette tegen het idee om “meer aan mensendingetjes te gaan doen” en over het landelijke verkiezingsprogramma van 2017 een uitleg gaf over waarom de Partij voor de Dieren zich zal blijven toespitsen op dierenwelzijn, natuur en milieu en zei: “Het is niet zo dat wij voorop gaan lopen bij het invoeren van het basisinkomen” en: “Plan B is een toelichting op ons stemgedrag bij andere onderwerpen.”;

constaterende dat in de statuten van de partij onder Artikel 2 als doelstelling staat ‘het opkomen voor de belangen van dieren als levende wezens met gevoel en bewustzijn’ en dat de partij zich direct hiermee verbonden inzet voor het behoud en bescherming van natuur en milieu en dat in dit artikel geen mensenrechten, emancipatie of andere mens-centrale doelstellingen worden genoemd;

overwegende dat er een onwenselijke inconsistentie zit tussen de uitspraken van het Eerste Kamerlid en de doelstellingen uit de partijstatuten enerzijds en de actieve beeldvorming in de verkiezingscampagnes anderzijds en dat de kiezer hierdoor op het verkeerde been lijkt te zijn gezet;

verzoekt het partijbestuur:

  • om in het vervolg zorg te dragen voor een consistentie in de campagneprofilering en de te verwachte politieke uitvoering van het verkiezingsprogramma;
  • om hiertoe een voorstel voor te leggen aan het eerstvolgende partijcongres, waarin minstens de volgende overwegingen uiteengezet worden: 
    • wel of geen campagne meer voeren op menscentrale thema’s;
    • de noodzaak om al dan niet in Artikel 2 van de partijstatuten een menscentrale doelstelling over mensenrechten, emancipatie en/of welzijn toe te voegen in lijn met de inhoud van de laatste alinea uit de beginselverklaring van de partij over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; 
    • in hoeverre een herijking van communicatie nodig zou zijn richting de kiezer, de leden en de volksvertegenwoordigers over de focus in politieke uitvoering.

en gaat over tot de orde van de dag.