Amendement: zittingstermijn partijbestuurders

Congres Partij voor de Dieren – 26 januari te Amsterdam

Amendement bij agendapunt 7. Aanpassingen huishoudelijk reglement

besluit:

  • op pagina 1: 


“Hoofdstuk 4 -Partijbestuur, de invulling van het onderdeel kandidatuur, Artikel 4.2 lid 1 t/m 16”


te wijzigen naar: 

“Hoofdstuk 4 -Partijbestuur, de invulling van de onderdelen zittingstermijnen en kandidatuur, Artikel 4.1 lid 5 en Artikel 4.2 lid 1 t/m 16”

  • op pagina 3 vóór ‘Artikel 4.2’ toe te voegen:

Artikel 4.1: Partijbestuur 

5.   De leden van het partijbestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen na afloop van hun zittingstermijn worden herbenoemd. Onverminderd het bepaalde in de statuten, wordt voor herbenoeming in principe gestreefd naar een maximale herbenoeming van éénmaal als partijbestuurslid. 

Toelichting:

De zittingsduur van functies binnen of namens de partij zijn niet begrensd. De partij is groeiende en hierbij is het van belang om voldoende druk te zetten achter talentontwikkeling en om enige doorstroom in functies te bevorderen. Momenteel worden behoorlijk wat functies voor lange tijd door dezelfde personen vervuld.

Aangaande de begrenzing van zittingstermijnen van partijbestuursleden kan slechts een intentie worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement vanwege het zwaarder wegen van de statuten.