Amendement: zittingstermijn commissie van beroep

Congres Partij voor de Dieren – 26 januari te Amsterdam

Amendement bij agendapunt 7. Aanpassingen huishoudelijk reglement

Besluit:

  • op pagina 1, onder “Het voorliggende voorstel betreft”, toe te voegen: 


“Hoofdstuk 7 – Commissie van beroep, over zittingstermijnen, Artikel 7.2 lid 4”

  • Op pagina 4, vóór de wijzigingen van hoofdstuk 10, toe te voegen:

Hoofstuk 7 – Commissie van beroep

Artikel 7.2: Commissie van beroep
4. De leden van de commissie van beroep worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen na afloop van hun zittingstermijn in principe éénmaal worden herbenoemd als lid. Het congres kan een uitzondering maken indien er zwaarwegende redenen aanwezig zijn om voor een volgende periode opnieuw benoemd te worden.

Toelichting:

De zittingsduur van functies binnen of namens de partij zijn niet begrensd. De partij is groeiende en hierbij is het van belang om voldoende druk te zetten achter talentontwikkeling en om enige doorstroom in functies te bevorderen. Momenteel worden behoorlijk wat functies voor lange tijd door dezelfde personen vervuld.

De begrenzing van zittingstermijnen voor leden van de commissie van beroep kan in het huishoudelijk regelement worden geregeld.