Amendement: zittingstermijn college van advies

Congres Partij voor de Dieren – 26 januari te Amsterdam

Amendement bij agendapunt 7. Aanpassingen huishoudelijk reglement

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

besluit op:

  • p.1, onder “Het voorliggende voorstel betreft”, toe te voegen:

“Hoofdstuk 5 -College van advies, zittingstermijnen, Artikel 5.1, lid 2”

  • p.4, vóór “Wijzigingen”, toe te voegen:

Hoofdstuk 5 – College van advies

Artikel 5.1:College van advies

  • Het college van advies wordt eens in de drie jaar gekozen door het congres, op basis van een voordracht van het partijbestuur. Onverminderd het bepaalde in de statuten, wordt hierbij in principe een maximale herbenoeming van éénmaal nagestreefd. Onverminderd het bepaalde in de statuten, blijven leden in functie tot en met het eerste congres na het verstrijken van de periode van drie jaar. 

Toelichting:

De zittingsduur van functies binnen of namens de partij zijn niet begrensd. De partij is groeiende en hierbij is het van belang om voldoende druk te zetten achter talentontwikkeling en om enige doorstroom in functies te bevorderen. Momenteel worden behoorlijk wat functies voor lange tijd door dezelfde personen vervuld.

Aangaande de begrenzing van zittingstermijnen voor leden van het college van advies kan slechts een intentie worden opgenomen vanwege het zwaarder wegen van de statuten.