Amendement: zittingstermijn afdelingsbestuurders

Congres Partij voor de Dieren – 26 januari te Amsterdam

Amendement bij agendapunt 7. Aanpassingen huishoudelijk reglement

besluit op:

  • p.1, onder “Het voorliggende voorstel betreft:”, toe te voegen:

“Hoofdstuk 6 –Afdelingen, zittingstermijnen, Artikel 6.6, lid 4”  

  • p.4, vóór “Wijzigingen”, toe te voegen:

Hoofdstuk 6 –Afdelingen

Artikel 6.6: Afdelingsbestuur

  • De leden van het afdelingsbestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen na afloop van hun zittingstermijn in principe éénmaal worden herbenoemd als afdelingsbestuurslid. Het congres kan een uitzondering maken indien er zwaarwegende redenen aanwezig zijn om voor een volgende periode opnieuw benoemd te worden. De leden blijven in functie tot en met de eerste afdelingsvergadering na het verstrijken van de periode van drie jaar.

Toelichting:

De zittingsduur van functies binnen of namens de partij zijn niet begrensd. De partij is groeiende en hierbij is het van belang om voldoende druk te zetten achter talentontwikkeling en om enige doorstroom in functies te bevorderen. Momenteel worden behoorlijk wat functies voor lange tijd door dezelfde personen vervuld.

De begrenzing van zittingstermijnen voor afdelingsbestuurders kan in het huishoudelijk regelement worden geregeld.