Amendement: aantal woorden amendementen gelijk aan bestuursvoorstellen

Onderstaand amendement is niet doorgelaten om in stemming te worden gebracht op het congres van 26 januari 2020, met de volgende toelichting van het partijbestuur:

Dit voorstel kan niet in behandeling worden genomen omdat het geen wijzigingsvoorstel op een congresvoorstel is (er is geen congresvoorstel het betreffende artikel te wijzigen) en daarmee geen amendement is.

Indiener beoogt onderstaande tekst te wijzigen in het ‘Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement Partij voor de Dieren’ :

Pagina 1:

Hoofdstuk 3 – Congres, over amendementen en moties, wijziging van Artikel 3.2, lid leden 3 en 13 en Artikel 3.3, lid 2

Pagina 2:

Artikel 3.2: Amendementen

3. Het partijbestuur heeft de bevoegdheid om een werkwijze te ontwikkelen voor het indienen en op het congres behandelen van amendementen. 

Deze werkwijze regelt onder andere: 

[…]

– het aantal woorden waarin het amendement en de toelichting worden geformuleerd.

Deze werkwijze regelt niet:

– het aantal woorden waarin het amendement en de toelichting worden geformuleerd.

Toelichting:

Het partijbestuur heeft de bevoegdheid het aantal woorden van amendementen van leden, en toelichtingen daarvan, te beperken. Het bestuur kiest daarbij voor een beperking tot 100 woorden. Zelf presenteert het bestuur echter amendementen en toelichtingen die enkele honderden woorden lang zijn. 

Het bevordert de partijdemocratie wanneer leden even uitgebreide en gedegen onderbouwde wijzigingsvoorstellen kunnen indienen als het bestuur. Voorgesteld wordt dan ook de bevoegdheid van het bestuur deze beperking op te leggen, te verwijderen.