Amendement: zittingstermijn volksvertegenwoordiger

Congres Partij voor de Dieren – 26 januari te Amsterdam

Amendement bij agendapunt 7. Aanpassingen huishoudelijk reglement

besluit:

  • Op pagina 1, onder “Het voorliggende voorstel betreft:” toe te voegen:

“Hoofdstuk 9 -Verkiezingen, over de zittingstermijnen van volksvertegenwoordigers, Artikel 9.5, lid 8”

  • Op pagina 4, voorafgaand aan de wijzigingen van hoofdstuk 10, de volgende tekst toe te voegen:

Hoofdstuk 9 – Verkiezingen 

Artikel 9.5: Kandidaatstelling

  • Voor een functie als volksvertegenwoordiger wordt een maximale zittingsperiode aangehouden van drie keer een termijn in die functie. Het congres kan een uitzondering maken indien er zwaarwegende redenen aanwezig zijn om voor een volgende periode in die functie in aanmerking te komen.


Toelichting:

De zittingsduur van functies binnen of namens de partij zijn niet begrensd. De partij is groeiende en hierbij is het van belang om voldoende druk te zetten achter talentontwikkeling en om enige doorstroom in functies te bevorderen. Momenteel worden behoorlijk wat functies voor lange tijd door dezelfde personen vervuld.

De begrenzing van zittingstermijnen voor volksvertegenwoordigers kan in het huishoudelijk regelement worden geregeld.